Konferencja „Współczesne problemy pieczy zastępczej”

Dnia 20.09.2018 r. nasza Fundacja współorganizowała wraz z PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim Konferencję Naukową na temat „Współczesne problemy pieczy zastępczej”. Odbyła się ona w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim. Konferencję Honorowym Patronatem objęli : Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Uroczystość tą uatrakcyjnił występ artystyczny dzieci z naszej Fundacji i z nią zaprzyjaźnione.

Konferencja służyła upowszechnieniu informacji i wymianie doświadczeń wszystkich osób zainteresowanych udzielaniem wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Wymianie doświadczeń i wiedzy na temat dobrych praktyk w ramach pracy socjalnej i wspierania osób z problemami życiowymi. Prelegenci poruszyli wiele istotnych tematów opierając się na badaniach naukowych jak i na własnych doświadczeniach oraz dobrych praktykach.

Omawiane były między innymi: współczesne problemy pieczy zastępczej -luki, przemilczenia i obszary tabu, gdzie zwrócono uwagę jak ważna jest stabilizacja, bezpieczeństwo i życie bez zagrożeń dla dzieci. Wskazano 14 ważnych rzeczy dla prawidłowego rozwoju dzieci, oraz zwrócono uwagę jak ważne są role w rodzinach uwzględniając potrzeby zarówno rodziców ale i dzieci. Zwrócono uwagę na seksualność osób niepełnosprawnych i oczekiwania społeczeństwa, które nie różnią się niczym względem osób z normą intelektualną i z niepełnosprawnością. Przy temacie „Rodzinna opieka zastępcza a więzi z dzieckiem” wskazano dobre praktyki w Anglii, gdzie „najważniejsze jest dobro dziecka a nie przywracanie jego za wszelką cenę do niegotowej na to przyjęcie rodziny”. Zwrócono uwagę, iż zapewnienie stabilności, pewności i bezpieczeństwa dziecku jest możliwe gdy jest ono kochane i ma więzi z opiekunem, oraz jak ważne są relacje dziecka z rodzicem zastępczym. Prelegent opowiedział o metodzie interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu TBRI, w której podstawą opieki nad dzieckiem jest łączenie, następnie wzmacnianie a na końcu korygowanie zachowań.

Kolejnym tematem było budowanie relacji z dziećmi obciążonymi zespołem FASD – radości i wyzwania, gdzie prelegent opowiedział jak dużo satysfakcji daje bycie rodzicem zastępczym, oraz jaka jest codzienność w opiece nad dzieckiem z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym) lub jego spektrum. Jak dużo negatywnych skutków fizycznych i behawioralnych może mieć narażenie dziecka na alkohol w okresie płodowym. Zaznaczono, jak ważne są relacje z dzieckiem i diagnoza do właściwej pracy z nim.

Na konferencji omówiono temat partnerstwa w pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny. Przypomniano na czym powinno polegać wspieranie rodziny, jak powinny wyglądać działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny, oraz wskazano najważniejsze obszary współpracy wszystkich służb zaangażowanych w pracę z rodziną. Inny prelegent omówił zaburzenia psychiczne rodziców a rozwój dziecka gdzie zauważył, iż choroba psychiczna rodzica i brak innego bezpiecznego dorosłego w pobliżu może być zagrożeniem dla dziecka powodując u niego stany depresyjne i lęki. Wskazał czynniki pozytywne zmniejszające ryzyko. Ostatni prelegent przedstawił formy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia. Przedstawił dobre praktyki w swojej pracy omawiając zakres pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, oraz w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Zostały omówione potrzeby i oczekiwania rodzin, oraz diagnoza sytuacji dziecka – co jest bardzo ważne by można było pomóc przede wszystkim dziecku.

Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem o czym świadczyły intensywne dyskusje na poszczególne tematy.

 

 

 

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna